Site Kullanım Koşulları

Madde 1.TARAFLAR

İşbu Internet Sitesi Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.),bir tarafta ticaret merkezi Kartal Oto Sanayi Sitesi İdari Bina No:2 Kartal / İstanbul adresinde bulunan Oto Ekspertiz.net(Mert Otomotiv) (bundan böyle “Oto Ekspertiz” olarak anılacaktır) diğer tarafta, İnternet Sitesi sunulan hizmetlerden kullanıcı olarak faydalanmak isteyen ve Internet Sitesi’nde Mesaj kaydı oluşturan internet kullanıcısı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. Oto Ekspertiz ve Kullanıcı işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” adı altında anılacaktır.

Madde 2. TANIMLAR

İşbu sözleşme metni içerisinde, aksi açıkça belirtilmedikçe;

Anlaşmaya Varılmış İş :Hizmet Veren tarafından Otomobil Check-Up / Hizmet Teklifi verilen, ve bu Araç Chec-up / Hizmet Teklifi’nin Kullanıcı tarafından kabul edildiği bir Araç Check-up / Hizmet Talebini,
Araç Check-Up / Hizmet Talebi:Kullanıcı tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Araç Check-up / Hizmet Teklifi istemek amacıyla Internet Sitesi üzerinde yayınlanan ürün, hizmet veya iş satın alma isteğini,
Hizmet Veren:Internet Sitesi üzerinden Mesaj kaydı oluşturan ve bir Kullanıcı tarafından gönderilen Araç Check-Up / Hizmet Talebi’ne cevap olarak hizmet sağlamak üzere Otomobil Check-Up kontrol / Hizmet Teklifi sunabilen bir şahıs, kuruluş veya diğer tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel kişi ise, “Hizmet Veren” terimi söz konusu Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.),
Internet Sitesi:www.otoekspertiz.net internet adresinden ulaşılabilen internet sitesini
Araç Check-Up/Hizmet Teklif:Bir Hizmet Veren’in, bir Kullanıcının gönderdiği Oto check-up Hizmet Teklif/ Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, ürün ve/veya hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini, ifade eder.

Madde 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı’nın Internet Sitesi’ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir.

Madde 4. İNTERNET SİTESİ KULLANIM KURALLARI

İnternet Sitesi’nin kullanımında aşağıda belirtilen kurallar uygulanacaktır. Kullanıcı bu kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.1. Kullanıcı olarak, İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyenler üye kaydı oluşturacaktır. Kullanıcı, üye kaydı oluşturmak için talep edilen iletişim ve kimlik bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak vermeyi, bu bilgilerin Oto Ekspertiz tarafından İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetler doğrultusunda tutulmasını, işlenmesini, arşivlenmesini ve paylaşılmasını kabul eder. Kullanıcı, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliği derhal bildirmeyi kabul eder.

4.2. 18 yaşından küçükler, Kullanıcı olarak üye / Mesaj kayıtları yapılmış olsa dahi Araç Check-up / Hizmet Talebi’nde bulunamazlar.

4.3. Kullanıcı üye/Mesaj kaydı oluşturmak ve Araç Check-Up / Hizmet Talebi’nde bulunmak için herhangi bir ücret ödemeyecek, Anlaşmaya Varılmış İş için öngörülen ücreti ve/veya bedeli ödeyecektir. Oto Ekspertiz, Internet Sitesi’nin kullanımı her zaman ücretli hale getirme ve ücret talep etme hakkına sahiptir.

4.4. Kullanıcı, geçerli bir Araç Check-up / Hizmet Talebi sunmak için, İnternet Sitesi’nde sorulan tüm gerekli bilgileri (ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını istedikleri gibi) doğru, eksiksiz ve açık olarak vermelidir.

4.5. Oto Ekspertiz, kendisine Kullanıcı tarafından verilen hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Internet Sitesi’nde yer almasını ve Hizmet Veren’lere iletilmesini sağlayacaktır.

4.6. Kullanıcı tarafından Internet Sitesi üzerinden verilen Hizmet Talep/leri ile Hizmet Talepleri kapsamında iletilen her türlü veri;

4.6.1. Yanıltıcı olmayacak;

4.6.2. Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcı/lara açıkça saldırıcı içermeyecek;

4.6.3. Herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek;

4.6.4. Hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek;

4.6.5. Onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak;

4.6.6. “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içermeyecek;

4.6.7. Müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi, 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler içeremez;

4.6.8. Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlamayacak ve

4.6.9. Virüs, truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir.

4.7. Kullanıcı kendisinden başkası adına ve/veya üzerinde haklı bir menfaati olmayan araçlarla ilgili olarak Araç Check-up / Hizmet Talebi açamaz.

4.8. Kullanıcı, Araç Check-Up / Hizmet Talebi için Araç Check-Up / Hizmet Teklifi toplanmak üzere Internet Sitesi’nde seçenekli olarak sunulan ihale süresini seçecek; Oto Ekspertiz bu ihale süre boyunca Araç Check-Up / Hizmet Talebini Hizmet Veren’lerle paylaşarak Araç Check-Up / Hizmet Teklifi toplayacak, sunulan Araç Check-Up / Hizmet Teklif’lerini Kullanıcıya iletecektir.

4.9. Oto Ekspertiz Araç Check-up / Hizmet Talebi’ni ileteceği Hizmet Veren’leri tek tarafları olarak belirleyecektir.

4.10. Araç Check-Up / Hizmet Teklif/leri ihale süresinin dolmasının ardından 10 gün süreyle geçerli ve bağlayıcı olup, 10 günlük sürenin dolmasının ardından Kullanıcı ancak Hizmet Veren tarafından kabul edilmesi halinde Araç Check-Up / Hizmet Teklifi’nde belirtilen şart ve koşullarla hizmet / ürün alabilir

4.11. Kullanıcı, belirtilen Araç Check-Up / Hizmet Talebi için yalnız bir Araç Check-Up / Hizmet Teklifi’ni kabul edebilir. Kullanıcı’nın Araç Check-Up / Hizmet Teklifi’ni kabul etmesiyle birlikte; Araç Check-Up / Hizmet Teklifi, bu Teklifin içeriğinde belirtilen şart ve koşullar ile öngörülen ücret / bedel üzerinden Anlaşmaya Varılmış İş olarak kabul edilir.

4.12. Kullanıcı, Anlaşmaya Varılmış İş için öngörülen ücret / bedeli ödemekle yükümlüdür.

4.13. Kullanıcı, Anlaşmaya Varılan İş’in Hizmet Veren tarafından öngörülen sürede ve şekilde bitirilip bitirilmediğini, bu İş nedeniyle Kullanıcı tarafından yapılan ödemeyi Oto Ekspertiz’a bildirecek ve Internet Sitesi üzerinde Hizmet Talebi’ni kapatacaktır. Oto Ekspertiz, bu işlemler için Kullanıcı ile iletişim kurabilir.

4.14. Anlaşmaya Varılmış İş’in iptali, Internet Sitesi üzerinden yapılacaktır.

Madde 5. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkasına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, Oto Ekspertiz’un bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için aynen rücu hakkına sahip olduğunu ve Oto Ekspertiz’un bu nedenle uğrayacağı tüm zararı derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Oto Ekspertiz, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne erişimini kısmen veya tamamen sınırlandırabilir, üye kaydını hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın, her zaman silebilir, Kullanıcı’yı Internet Sitesi’ni kullanmaktan men edebilir.

5.3. Oto Ekspertiz, Internet Sitesi’nin yazılımını, iş şeklini, Araç Check-Up / Hizmet Talebi ve Araç Check-Up / Hizmet Teklifi içeriğini ve bunlara yönelik her türlü işleyişi, işbu Sözleşme’de tanımlanan İnternet Sitesi kullanım kuralarını tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir, Internet Sitesi’nde yer alan modülleri kaldırabilir ve/veya yeni modüller ekleyebilir.

5.4. Kullanıcı, Internet Sitesi’nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Oto Ekspertiz’un sorumlu olmadığı ve bu nedenle Oto Ekspertiz’tan tüm tazminat taleplerinden feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.5. Kullanıcının verdiği yanlış, eksik veya belirsiz bilgiler nedeniyle Araç Check-Up / Hizmet Teklifi’nde meydana gelebilecek değişikliklerden, ek ücret taleplerinden ve her türlü zarardan Kullanıcı sorumludur.

5.6. Oto Ekspertiz, Kullanıcı’nın Araç Check-Up / Hizmet Talebi’nde bulunduğu bölgesinde, Kullanıcı’nın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti veya taahhüt etmez.

5.7. Oto Ekspertiz Kullanıcı’ya Hizmet Veren’den ya da üçüncü şahıslar tarafından Araç Check-Up / Hizmet Teklifi kapsamında iletilen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

5.8. Oto Ekspertiz hizmetin verilmesi sırasında Hizmet Veren’in isteği doğrultusunda Hizmet Veren adına teklif verebilir. Ancak bu durum hiçbir şekilde Oto Ekspertiz’nun Hizmet Veren ile ortaklığını veya Anlaşmaya Varılmış İş’in ifasından Oto Ekspertiz’un kısmen veya tamamen sorumlu olduğu anlamına gelmez.

5.9. Kullanıcı, Hizmet Veren ile herhangi bir Araç Check-Up / Hizmet Teklifi hakkında Internet Sitesi dışında iletişime geçmeyeceğini, öyle bir iletişimin tespit edilmesi halinde; Oto Ekspertiz’u dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden Araç Check-Up / Hizmet Teklifi olarak belirtilen fiyat kadar cezai şartı Oto Ekspertiz’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.10. Oto Ekspertiz, Araç Check-Up / Hizmet Talebi’yle ilgili olarak Araç Check-Up / Hizmet Teklifi oluşturulması veya belli bir sayıda Araç Check-Up / Hizmet Teklifi sayısına ulaşılması konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.

5.11. Oto Ekspertiz, herhangi bir Hizmet Veren'in hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Oto Ekspertiz, Hizmet Veren’in çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

5.12. Kullanıcı, Anlaşmaya Varılmış İş’in tüm sorumluluğunun Hizmet Veren’in olduğunu ve Oto Ekspertiz’un Anlaşmaya Varılmış İş kapsamında verilen ürünler / sunulan hizmetler konusunda hiçbir garanti, taahhüt veya sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13. Kullanıcı, Internet Sitesi’nin sadece Kullanıcıları ve Hizmet Veren/leri bir araya getirmek amacıyla kurulduğunu ve Oto Ekspertiz ile Hizmet Veren arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmadığını bildiğini; bu kapsamda Oto Ekspertiz’un Hizmet Veren adına Araç Check-Up / Hizmet Teklifi sunması veya sunmaması ile ya da Anlaşmaya Varılmış İş nedeniyle Kullanıcı’nın uğradığı zararlar ile ilgili olarak hiçbir sorumluluğu olmadığını gayri kabili rücu kabul, beyan eder.

5.14. Oto Ekspertiz Internet Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Internet Sitesinin ya da Internet Sitesi üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını, Internet Sitesi ve içeriği, “olduğu gibi” ve “kullanılabilir olduğu sürece” koşulları çerçevesinde verildiğinden Oto Ekspertiz, Internet Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

5.15. Oto Ekspertiz, Internet Sitesi ya da Internet Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Internet Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan eder.

5.16. Oto Ekspertiz, Internet Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

5.17. Oto Ekspertiz, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

5.18. Internet Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Oto Ekspertiz dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Internet Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

5.19. Internet Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi tavsiye edilmemektedir. Bahsi geçen içerik’ten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar. Oto Ekspertiz (i) Internet Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Internet Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

5.20. Internet Sitesi Oto Ekspertiz kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Oto Ekspertiz, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Madde 6. TELİF HAKLARI

6.1. Internet Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Oto Ekspertiz, Internet Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.

6.2. Internet Sitesi’nin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Oto Ekspertiz’a aittir. Oto Ekspertiz Kullanıcı’ya, adı geçen yazılım/ların kopyalanması veya ticari veya kişisel olarak Internet Sitesi dışında kullanılması konusunda hiçbir hak veya yetki tanımamıştır.

Madde 7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ:

7.1. Bu Sözleşme Internet Sitesi kullanıldığı, üyelik kaydı devam ettiği ve Oto Ekspertiz tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2. Bu Sözleşme, Oto Ekspertiz tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir.

7.3. Oto Ekspertiz, hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve-veya bu Sözleşme’yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.

Madde 8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Taraflar’dan her biri, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.

8.2. Oto Ekspertiz işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

8.3. Oto Ekspertiz, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Internet Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Internet Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Internet Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

8.4. Oto Ekspertiz’un çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi kontrolü haricinde zuhur eden haller işbu sözleşme konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde mücbir sebep sayılır ve mücbir sebepler karşısında Oto Ekspertiz, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı, üyelik kaydını tamamlamakla 8 (sekiz) maddeden ibaret işbu elektronik Sözleşme’nin içeriğini tamamıyla anladığını, Internet Sitesi’nin kullanım kurallarına uyacağını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt etmiş olup; bu Sözleşme Kullanıcı’nın üyelik kaydını tamamladığı veya web sitesi üzerinden alış veriş yaptığı veya web sitesini ziyeret ettiği tarihte yürürlüğe girmiştir.